Skip to main content

Farkındalık Yazarlığı Yazı ve Yazarlık Atölyesi

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3C-1 İç Kapı No:160 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Mustafa Orhan Gökpınar Bireysel Bilgelik Yayınları (“Farkındalık Yazarlığı”) olarak, gerçek kişi üyelerimizden ve tüzel kişi üyelerimizin çalışanlarından/yetkililerinden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, farkindalikyazarligi.com sitesine bağlanırken kullandığınız ip numaranız ile hobilerinize ait verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Farkındalık Yazarlığı tarafından;

 • Şirketin üyelik sözleşmelerinin ifası,
 • Fatura düzenlenmesi,
 • Vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz faaliyetlerinden, internet sitemizdeki gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar edilmeniz,
 • İnternet sitemiz ve Farkındalık Yazarlığı Yazı ve Yazarlık Atölyesi adıyla düzenlenen sanat ve kültürel faaliyet atölyelerinden, yazı kamplarından & etkinliklerden & atölyelerden haberdar edilmeniz,
 • Elektronik Bülten üyeliğinizin sağlanması ve devamı,
 • Şirketin devamlılığının sağlanması için süreçlerin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirketin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları kapsamında,

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Farkındalık Yazarlığı’na ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına ilgili kamu kurumlarına, bağımsız denetim firmalarına, uyuşmazlık halinde ilgili mahkemelere; Mali ve Hukuki Danışmanlara, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara hizmet sağlayıcı sıfatları gereği Toplu E-posta gönderilmesi vs. amacıyla aktarılabilmektedir.

Finansal Verileriniz (Kredi kartı bilgileriniz vesair bilgiler ve verileriniz) Şirketimiz tarafından toplanmamakta, saklanmamakta, işlenmemekte ve kullanılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Farkındalık Yazarlığı tarafından veya Farkındalık Yazarlığı vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Farkındalık Yazarlığı tarafından, müşterilerden, üyelerden, internet sayfamızdaki Kayıt Ol Bölümünden ve tarafınızdan sözlü, yazılı veya e-mail yoluyla iletilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişi üyelerimiz ve tüzel kişi üyelerimizin çalışanları/yetkilileri, Farkındalık Yazarlığı’na başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme;
 • kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsa bu duruma itiraz etme ve
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, farkindalikyazarligi@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.