Skip to main content

Online Üyelik Sözleşmesi

Online Üyelik Sözleşmesi En son güncellenme tarihi 26 Ağustos 2021

Madde 1. TARAFLAR

Farkındalık Yazarlığı Online Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme), “Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3C-1 İç Kapı No:160 Çankaya/Ankara” adresinde faaliyet gösteren Mustafa Orhan Gökpınar Bireysel Bilgelik Yayınevi’nin (bundan sonra “Farkındalık Yazarlığı” olarak anılacaktır.) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Farkındalık Yazarlığı’nın sahibi olduğu platform üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim, atölye ve etkinlik bileti ile ücretli üyelik, ücretli indirilebilir dijital içerikler (video, pdf vb.), yazarlık atölyeleri ve yazmaya destek veren kaynaklar satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3. Farkındalık Yazarlığı’nın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Farkındalık Yazarlığı güvenlik nedeniyle Üye’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

3.2. Farkındalık Yazarlığı, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.3. Farkındalık Yazarlığı, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Site’de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site’de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

3.4. Farkındalık Yazarlığı Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

3.5. İşbu Sözleşme Farkındalık Yazarlığı’nın hizmet satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Farkındalık Yazarlığın’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

3.6. Farkındalık Yazarlığı’nın üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Farkındalık Yazarlığı kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca Farkındalık Yazarlığı bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

3.8. Farkındalık Yazarlığı sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Farkındalık Yazarlığı’na aittir.

3.9. Farkındalık Yazarlığı, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

3.10. Farkındalık Yazarlığı, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

3.11. Farkındalık Yazarlığı, internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapılacak değişiklikler sitede yayınladıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır.

3.12. Verilen hizmetin bir parçası olarak Farkındalık Yazarlığı, üyelerle telefon, e-mail, sms, whatsapp ve benzer dijital araçlarla iletişime geçebilir.

3.13. Farkındalık Yazarlığı, internet kesintisi, hız düşüklüğü veya üyenin kullanmakta olduğu internet hizmetindeki diğer aksaklıklardan dolayı hizmetin sunumunda yaşanan hata ve kesintilerden sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Farkındalık Yazarlığı kendi kontrolü dışında sayılan salgın hastalık, tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, grev, lokavt, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ya da herhangi diğer bir mücbir sebepten dolayı hizmeti işbu Sözleşme kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.

3.14. Farkındalık Yazarlığı, Sözleşme çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir.

 

Madde 4. Üye’nin Yükümlülükleri

4.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Farkındalık Yazarlığı tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla Farkındalık Yazarlığı’na ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Farkındalık Yazarlığı’ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez. Farkindalikyazarligi.com üzerinden eğitim, atölye vb. satın almak ve siteye üye olmak için en az on sekiz (18) yaşında olmak ve/veya yasal mevzuat gereği sözleşme yapma ehliyetine/yetkisine sahip olmak gereklidir.

4.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye’leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Üye, Site’yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bunların güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Farkındalık Yazarlığı’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.6. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site’nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Farkındalık Yazarlığı’nın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

4.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Farkındalık Yazarlığı tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, Site’ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site’nin ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını ve aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Farkındalık Yazarlığı’nın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

4.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Farkındalık Yazarlığı sorumlu değildir.

4.12. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

4.13. Üye, Site üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte anlaşmalı olunan danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, Farkındalık Yazarlığı’nın sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan Farkındalık Yazarlığı’nın sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Üye, Site üzerinden satın alacağı eğitim programını iyice düşünerek, tüm koşulları okuyup kabul ederek satın almış olduğunu; eğitim programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sunulan ürün ve hizmetler “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, Üye cayma hakkını kullanamayacaktır. Üye, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce bunu okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

4.15. Farkındalık Yazarlığı, belirtilmiş olan üyelikler haricinde yeni üyelik çeşidi ekleme veya mevcut üyelik çeşitlerini kaldırma ve ücretli atölye hizmetinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişikliğin, mevcut üyeler bakımından esaslı ve üyenin zararına olacak şekilde bir değişiklik olması halinde üyenin hizmeti sonlandırma hakkı mevcuttur.
4.16. Üye, mevcut üyeliği ile ilgili bilgilere internet sitesinde yer alan giriş bölümünden kullanıcı adı ve parolasını girerek ulaşabilir.
4.17. Üyelik koşulları ve çeşitleri bakımından yapılacak değişiklikler internet sitesinde ilan edilecek olup, üye internet sitesini takip etmekle yükümlüdür. İlan edilen değişikliklerden dolayı üyenin uğrayacağı zararlardan Farkındalık Yazarlığı sorumlu değildir.

4.18. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve aldığı hizmetlerden faydalanırken işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Üye, internet sitesinin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Üye, Şirketin uğrayacağı yargı masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zararlardan sorumludur.
4.20. Üye, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak vereceği tüm zararlardan şahsen sorumlu olup, üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden Şirket’in sorumlu olmadığını, üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada Şirket’in tazminat ödemekle yükümlü tutulması halinde ödenen tazminat ve her türlü masraf, zarar ziyan bakımından kendisine rücu edilebileceğini ve rücu edilen bedelin kayıtsız şartsız ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.21. Üye, hesabının kontrolünden sorumlu olup, hizmete uygunsuz erişime müsaade etmemek, üyeliği süresince şifresini ve kendisine özel detayları kimseyle paylaşmamaktan sorumludur.

4.22. Üyenin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini ve bunlara ek olarak yürürlükteki yasaları, kuralları ve her türlü düzenlemeyi ihlal ettiği şüphesinin bulunması halinde Farkındalık Yazarlığı, Sözleşmeyi feshederek üyenin hizmeti kullanmasını sona erdirme veya sınırlama hakkına sahiptir.

 

Madde 5. Ödeme ile İlgili Koşullar

5.1. Üye, biletli etkinliğin, atölyenin vb. tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

5.2. Üye, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, Farkındalık Yazarlığı’nın ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile Farkındalık Yazarlığı arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.3. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan Farkındalık Yazarlığı tarafından düzenlenir.

5.4. İndirilebilir dijital içerik, ücretli atölye, etkinlik vb. kapsamında banka kartı/kredi kartı ile yapılacak ödemeler PayTR Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (PAYTR) unvanlı sanal pos Farkındalık Yazarlığı aracılığı ile yapılmaktadır. Farkındalık Yazarlığı tarafından kullanıcıların finansal bilgileri tutulmaz. Bu nedenle bu konudaki sorumluluk PAYTR’ye aittir.

5.5. Farkındalık Yazarlığı üyelere promosyon amaçlı özel indirim kodu tanımlama hakkına sahiptir. Ancak bu durum tek taraflı ve Farkındalık Yazarlığıin inisiyatifinde olup, devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

Madde 6. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

6.1. Farkındalık Yazarlığı, Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

6.2. Farkındalık Yazarlığı, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Site’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

6.3. Farkındalık Yazarlığı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Farkındalık Yazarlığı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.4. Farkındalık Yazarlığı sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Farkındalık Yazarlığı bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler Farkındalık Yazarlığı bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

6.5. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler Farkındalık Yazarlığı çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

6.6. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.7. Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.

6.8. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Farkındalık Yazarlığı’nın “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

6.9. Üye aynı zamanda Farkındalık Yazarlığı’nın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

 

Madde 7. Hizmet Teslimi ve Ücret İadesi

7.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1(ğ) hükmü elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkı tanımamaktadır. Sözleşme konusu hizmet/ürünler bu kapsamda yer alıp cayma hakkına ilişkin hükümlere tabi değildir. SATICI tarafından düzenlenen etkinlik, atölye ve eğitim çalışmaları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşımasına rağmen SATICI, ÜYE’ye satın alma işlemini gerçekleştirdiği tarihten itibaren 7 gün içinde cayma hakkı tanımaktadır. ÜYE, Sözleşme konusu hizmetin veya ürünün satın alındığı tarihten itibaren başlayacak olan 7 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ÜYE’nin cayma talebini, satın alma tarihinden itibaren başlayacak olan 7 günlük süre içerisinde farkindalikyazarligi@gmail.com adresine e-posta yolu ile ya da (0530) 090 85 44 numaralı telefon mesajı ya da Whatsapp üzerinden bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. Süresi içerisinde bildirilmeyen talepler kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde cayma bildiriminde bulunulduğu takdirde SATICI, 14 gün içinde ÜYE’ye, varsa katıldığı ders saatini ve komisyon bedellerini hesaplayarak düşer ve kalanını iade eder. Kredi kartına yapılan iadelerin, alıcının kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Bundan dolayı ÜYE, Satıcı’yı sorumlu tutamaz. Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları 8.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Farkındalık Yazarlığı’na aittir. Üye, Farkındalık Yazarlığı’nın yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site’nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Farkındalık Yazarlığı’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Farkındalık Yazarlığı’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Farkındalık Yazarlığı’na derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2. Farkındalık Yazarlığı’nın, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site’nin ticari markaları, Site’nin ticari görünümü ve/veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5. Üye’ler Site’nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Farkındalık Yazarlığı’nın rücu hakkı saklıdır.

 

Madde 9. Sorumluluk

9.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Farkındalık Yazarlığı gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Farkındalık Yazarlığı’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

9.2. Farkındalık Yazarlığı hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

9.3. Farkındalık Yazarlığı’nın Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.4. Bir kişisel gelişim ürünü olan, sözleşme konusu farkindalikyazarligi.com, herhangi bir sonuç garantisi taahhüt etmeksizin, kullanıcıların kendilerini yazarlık ve yazma becerileri alanında geliştirme amacıyla üretilmiş bir kaynaktır. Farkındalık Yazarlığı, farkindalikyazarligi’da yer alan içeriğin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu taahhüt etmemektedir.

 

Madde 10. Üyelik İptali ve Sözleşme’nin Feshi

10.1. Üye’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Farkındalık Yazarlığı, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye’nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye’nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Farkındalık Yazarlığı’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Farkındalık Yazarlığı doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Farkındalık Yazarlığı’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

 

Madde 11. Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Farkındalık Yazarlığı’nın veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi, Üye’nin katıldığı etkinliğin, atölyenin vb. sona ermesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

Madde 12. Muhtelif Hükümler

12.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Farkındalık Yazarlığı tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Farkındalık Yazarlığı sorumlu değildir.

12.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

12.3. Farkındalık Yazarlığı’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

12.4. Üye Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

12.5. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.